Plesmanschool-banner7.jpg

Pestprotocol

Alle leerlingen moeten zich op de basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen leerlingen en volwassenen elkaar aanspreken op de regels en afspraken, wanneer zich ongewenste situaties voordoen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle leerlingen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan.

Leerkrachten, leerlingen, ouders en de Medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk ons pestprotocol.

De school moet proberen om pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de leerlingen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden besproken en afgesproken. Als pesten zich voordoet, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Een pestprotocol alleen is niet voldoende om een eind te maken aan het pestprobleem. Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen, zodat het ook preventief kan werken.

Daarnaast is een stappenplan afgesproken om zo snel mogelijk in te spelen op ongewenst (pest)gedrag. Geen voorval is hetzelfde, dus is alleen een algemeen kader te schetsen met de afspraken. Men blijft afhankelijk van de snelheid van signaleren, inschatting van de ernst door betrokkenen en de gevolgen van de maatregelen.

Overigens bevat onderstaande lijst geen nieuwe zaken, maar staan de al geldende handelingen op een rij. Hierbij is wel de informatie van school naar voornamelijk ouders van belang.

Stappenplan:

Het anti-pestprotocol is uitgangspunt. Aan het begin van een schooljaar wordt gedurende de “week van de beste maatjes” aandacht besteed aan dit protocol:

  • Plagen is meestal niet erg, pesten wel.
  • Na melding/signalering wordt door de betrokken collega meteen een gesprek met de gepeste en pester aangegaan om vervolgens in te schatten wat de ernst van de situatie is en of het al langer speelt. De inschatting van de leerkracht is hierbij doorslaggevend.
  • Indien dergelijk pestgedrag zich herhaalt, worden de ouders van de gepeste en pester ingelicht, zodat de ouders weten dat er aan gewerkt wordt. De gesprekken worden doorgenomen met de pester/gepeste.
  • Afhankelijk van de inschatting van de collega, kan het pestgedrag besproken worden in de groep, zodat meer kinderen ook een corrigerende functie krijgen.
  • De Schoolgericht Maatschappelijk Werker kan ingezet worden na inschatting door de betrokken collega/intern begeleider.
  • Vertegenwoordigers uit de groep kunnen het bespreekbaar maken in de leerlingenraad. Ook daar kan gevolgd worden of een bepaald voorval blijft voorkomen en kunnen kinderen met oplossingen komen.
  • Als de genomen maatregelen geen effect hebben zal de locatieleider een gesprek hebben met de betrokken leerling(en) en ouders. Afhankelijk van de situatie zal naar oplossingen/maatregelen worden gezocht die de gepeste voldoende beschermen.
  • Uiteraard wordt positief gedrag opgemerkt en beloond.

We willen onze leerlingen respect voor elkaar en voor de verschillende culturen in onze samenleving bijbrengen. Ze moeten leren verantwoord om te gaan met hun omgeving en streven naar behoud van natuur en milieu. Ze moeten zich kunnen ontwikkelen in een goed pedagogisch klimaat, waarin ze zich prettig en veilig voelen en goede sociale vaardigheden kunnen leren.

Bovenstaande is een krachtige samenvatting van ons pestprotocol. Klik hier om het volledige pestprotocol te lezen.

Welkom

Bekijk hier onze webclipPromovideo

Kalender